අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

14
සැප්2018

Teddy Bear Training Workshop - 2018.10.26

A training workshop on Science Technology Center...

28
අගෝ2017
Nattandiya Divisional Coordinating Committee Meeting 201 8 November 12

Nattandiya Divisional Coordinating Committee Meeting 201 8 November 12

Nattandiya Divisional Coordinating Committee Meeting will be...

28
අගෝ2017
Dhamma sermon and alms giving on the Wesak Poya Day

Dhamma sermon and alms giving on the Wesak Poya Day

The Buddhist Association of the Nattandiya Divisional...

Scroll To Top